زبان آموزی

روان شناسی - زبان آموزی

طرح درس روزانه روان شناسی

مشخصات كلي:

عنوان كتاب: روان شناسي

كد كتاب: 1/268

كد درسي: ادراك

دوره تحصيلي: متوسطه شاخه نظري

رشته‌ي تحصيلي: علوم انساني

پایه تحصیلی: سال سوم

نام مدرسه: دبيرستان گلشن

نام دبير: ژاله ردگاه

نام كلاس: 304

تعداد دانش آموزان:24نفر

مدت جلسه: 90 دقيقه

 محل تشكيل كلاس :كارگاه كامپيوتر دبيرستان

شماره طرح درس: 10

تاريخ: 1/10/85

چيدمان كلاس: U شكل مستقر شده در كارگاه IT هشت گروه 3 نفره

  

هدف کلی:

آموزش ادراک

اهداف جزیی :

دانش آموزش:

1-اداراک اطلاعات را فرا می گیرد.

2-مراحل ادراک بینایی را می داند.

3-نقش گیرنده های حسی را در ادراک می فهمد.

4-مرحله تبدیل اطلاعات را فرا می گیرد.

5-مرحله ی کد گذاری اطلاعات را می داند.

6- تفاوت اداراک را با دریافت ساده اطلاعات حسی را می فهمد.

7- پایین ترین و بالاترین سطح پردازش اطلاعات را می داند.

8- لوب های چهار گانه مغز را می آموزد.

9- نقش هر یک از لوب های چهار گانه مغز را می داند.   

  

 

اهداف رفتاری:

الف-حیطه شناختی:

1-نقش هر یک از گیرنده های حسی را در دریافت اطلاعات گوناگون بیان می کند (درک وفهم)

2-تفاوت اداراک اطلاعات و اطلاعات حسی را تمیز می دهد (تجزیه وتحلیل)

3-ادراک اطلاعات را شرح می دهد(دانش)

4-پوستری در مورد مغز و ادراک اطلاعات هریک از گیرنده های حسی طراحی می کند(ترکیب)

5-محل ادراک اطلاعات هریک از گیرنده های حسی را نمایش می دهد(کاربرد)

6-محل پذیرش اطلاعات، تبدیل اطلاعات وکدگذاری را بر روی تصویر به زبان ساده شرح می دهد.(درک وفهم)

7-مراحل ادراک بینایی را با یکدیگر مقایسه می کند(تجزیه وتحلیل)

8-محل پائین ترین سطح پردازش اطلاعات را نام می برد(دانش)

9-محل بالاترین سطح پردازش اطلاعات را نام می برد(دانش)

10-نام بخشی از مغز که عمل رله کردن اطلاعات را برعهده دارد را می گوید(دانش)

11-نام بخشی از مغز که عمده ترین نقش را در ادراک ایفا می کند را عنوان می کند(دانش)

12-نقش جسم پنبه ایی را مختصراً شرح می دهد(درک وفهم)

13- لوب های چهارگانه قشر خاکستری را نام می برد (دانش)

14-نقش هریک از لوب ها را بیان می کند(درک وفهم)

15-لوب های پس سری و آهیانه ونقش آنها را با یکدیگر مقایسه می کند(تجزیه)

16-نقش لوب های پیشانی و گیجگاهی را با یکدیگر مقایسه می کند (تجزیه)

17-گزارشی را از لوب های مغز درخصوص ادراک تهیه و در کلاس ارائه می دهد(ترکیب)

18-از نقش مغز در ادراک اطلاعات نتیجه گیری می کند (ارزشیابی)

19-گزارش های ارائه شده در کلاس در مورد ادراک اطلاعات را نقد می کند (ارزشیابی)

  

ب-حیطه عاطفی:

1-به مطالعه کتب روان شناسی علاقمند می شود(دریافت)

2-با علاقه در بحث های کلاس درخصوص نقش مغز در ادراک اطلاعات شرکت می کند (واکنش)

3-داوطلبانه در تهیه و طراحی پوستر در مورد مغز ،نیمکره ها و لوب های چهارگانه آن شرکت می نماید (واکنش)

4-از انجام تکالیف خلا قیتی و بسطی در مورد ادراک اطلاعات، احساس رضایت می کند (ارزش گذاری)

ج-حیطه روانی-حرکتی:

1-با کمک دبیر پوستری در مورد لوب های چهارگانه در قشر خاکسری مغز طراحی می کند (تقلید)

2-روزنامه دیواری با عنوان مغز وادراک اطلاعات طراحی می کند(اجرای مستقل)

3-برای لوب های چهارگانه و نقش آن ادراک تابلو الکتریکی طراحی می کند(دقت)

4-تصاویری در مورد مغز ،نیمکره ها ولوب های آن در ادراک را از طریق اینترنت گردآوری می کند(عادی شدن)

 

وسایل آموزشی:

کامپیوترهای موجود در کارگاه (8دستگاه) واشتراک اینترنت، CD تصاویر مغز، مولاژ مغز، CD آموزش تولید یک مغز، پازل مغز، پوستر مراحل ادراک بینایی و مغز،  شیار های مغز ولوب های آن، کتاب درسی، ماژیک و تابلو وایت برد .

 

رویکردهای آموزشی:

 ترکیبی از رویکردهای رفتارگرایی، شناخت گرایان و فراشناختی

 

روشها والگوهای تدریسی:

الگو تدریسی مشارکتی

ترکیبی از: روش تدریس بارش مغزی، روش تدریس توضیحی، روش تدریس نمایشی، روش مباحثه ای، آموزش با کامپیوتر.

 

قبل از شروع درس:

پس از ورود به کلاس و سلام و احوالپرسی، به وضعیت عاطفی و جسمی دانش آموزان رسیدگی می شود. وقبل از انجام هر کاری نماینده گروه " اریکسون" پیام ترتیبی هفته را می خواند. بعد از آن و انجام حضور وغیاب به بررسی تکالیف انجام در هریک از گروههای پرداخته می شود.

 

ارزشیابی تشخیصی:

برای مشخص شدن سطح اطلاعات و دانسته های قبلی فراگیران و سنجش رفتار ورودی و کسب اطلاع از سطح آگاهی دانش آموزان در مورد مغز، سلسله اعصاب، اندام های حسی و ... پرسشهای زیر از طریق کامپیوتر مطرح می گردند. و دامش آموزان پاسخ های مورد نظر را مشخص می کنند.

1-دستگاه عصبی چیست؟

2-دستگاه عصبی و محیطی را شرح دهید؟

3-ساختمان نرون را مشخص کنید؟

4-کارنرون در انتقال پیام عصبی چیست؟

5-مغز از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

6-اندام حسی را نام ببرید؟

7-کار هریک از اندام های حسی را نام ببرید؟

  

ایجاد انگیزه:

برای اینکه شاهد حضور فعال دانش آموزان در حین تدریس با سیستم و آنان را به یادگیری درس جدید علاقمند سازیم ابتدا پازل های طراحی شده را بین گروه های (هشت گروه موجود) توزیع کرده واز آنان خواسته می شود که قطعات درهم ریخته را کنار یکدیگر قرار دهند.

پس از آن تمام گروه ها به شکل کامل شده ی مغز می رسند. پس از آن قسمت هایی از CD تولد یک مغز ( در مورد مغز و قسمت های آن) پخش می گردد. در ادامه از دانش آموزان پرسیده می شود که به نظر شما ما چگونه پدیده های اطرافمان را ادراک می کنیم؟ بر اساس آنچه که در CD مشاهده کردید مغز از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

با طرح این سوالات پس از دیدن فیلم جواب ها و تفکرات دانش آموزان را به درس جدید هدایت کرده و آنها را برای یافتن پاسخ ها علاقمند به شرکت در فعالیتهای کلاسی و حضور فعال در کلاس ترغیب می شود.

ضمناً حدود انتظارات و آنچه که در این جلسه باید فراگرفته شود از طریق کامپیوترها به اطلاع آنان رسانده می شود که شرح برخی از آنان عبارتنداز:

نقش هریک از گیرنده های حسی را دریافت اطلاعات، تفاوت ادراک اطلاعات و اطلاعات حسی، ادراک اطلاعات ، مغز و ادراک (اطلاعات) مراحل پردازش اطلاعات، لوب های مغز و ...

 

ارائه درس:

عنوان درس " ادراک" با رنگ قرمز روی تابلو نوشته می شود. مرحله ی بعد تصویر اسکن شده ی صفحه ی 76 بر روی صفحه مانیتور تمام کامپیوترها پخش می گردد و به گروه ها اعلام می گردد که با دقت به تصویر نگاه کرده و گیرنده های بینایی ، شنوایی، بویایی و لامسه را روی شکل نشان داده ( روش تدریس نمایشی) و محل ادراک اطلاعات را در مغز پس از مشورت و هم اندیشی مشخص کنند.

پس از آن کنترل پاسخ گروه ها توجه آنان را به تصویر صفحه ی 79 کتاب طراحی شده است، روی تابلوی کلاس نصب می گردد و توضیحاتی در مورد چگونگی ادراک بینایی ارائه می گردد (روش تدریس توضیحی)  مرحله ی بعد از گروه های دانش آموزی خواسته می شود، مولاژهایی که در اختیار آنها گذاشته شده است را با دقت بررسی نمایند واطلاعاتی در رابطه با مغز پس از مباحثه برای کلاس ارائه دهند (روش تدریس مباحثه ای) بدین ترتیب نظرات وافکار خود را در کلاس ارائه می دهند( روش تدریس بارش فکری)

اطلاعات وافکار توسط معلم و با کمک فراگیران دسته بندی می گردد و اطلاعات ناقص بسط داده می شود همچنین توضیحاتی درخصوص جسم پنبه ای ،اکسون ونیمکره ها و نقش جسم پنبه ای طرح می شود.

توضیحات معلم با ارائه نکات لازم در مورد لوب های چهارگانه مغز با استفاده از مولاژ و کتاب درسی (صفحه 81) تکمیل می گردد.

فعالیتهای تکمیلی:

برای انتظام بخشیدن به آموخته های فراگیران، درس جمع بندی و خلاصه می گردد. از گروه های دانش آموزی خواسته می شود که خلاصه ای از درس را شامل پنج جمله برای کلاس عنوان نمایند. (سرگروه ها جملات پیشنهادی اعضای گروه را روی تابلو می نویسند).

بعد از جمع بندی توسط گروه های دانش آموزی آدرس وبلاگ طراحی شده که مطالب خلاصه وار درج شده است اعلام واز دانش آموزان خواسته می شود با تماشای به مرور مباحث بپردازند.

ارزشیابی تکوینی:

به منظور مشخص شدن میزان یادگیری دانش آموزان و پی بردن به تفاوت های فردی و یافتن ضعف کار جهت اصلاح و بازنگری و ذاذن تکایف مناسب سئوالات ذیل طرح می گردند.

-گیرنده های حسی را نام ببرید؟

-محل ادراک اطلاعات هریک از گیرنده های حسی بر روی مولاژ مغز را نشان دهید؟

-مراحل ادراک بینایی را شرح دهید؟

-پائین ترین و باترین سطح پردازش اطلاعات کدامند؟

-کدام بخش از مغز عمده ترین نقش را در ادراک ایفا می کند؟

- رله اطلاعات در کدام بخش از مغز انجام می گیرد.

- نقش جسم پیشینه ایی را در مغز بیان کنید؟

- لوب ها و نقش آنان را در ادراک بیان کنید؟

 

تعیین تکلیف واختتامیه:

برای بهبود یادگیری و توسعه دانه اطلاعات فراگیران به تناسب و با توجه به اطلاعات به دست آمده از طریق ارزشیابی تکالیفی به صورت فردی و گروهی به شرح ذیل اعلام می گردد:

1-درس را با دقت مطالعه کنند و سئوالاتی برای آن طراحی کنند (تکالیف تمرینی)

2-تحقیقی پیرامون مغز و نقش آن در ادراک اطلاعات انجام دهند(تکالیف بسطی) (روش واحدکار)

3-پوستری در مورد لوپ های چهارگانه مغز طراحی نمایند(تکالیف خلاقیتی)

4-تابلو الکتریکی شبیه تابلوی استفاده شده در کلاس در مورد تصویر صفحه کتاب تهیه نمایند(تکالیف خلاقیتی)

5-طراحی CD تصاویر گردآوری شده در مورد مغز ، نیمکره های آن و لوب ها(تکالیف خلاقیتی)، علوم و بلوک طراحی شده درخصوص  مغز و مکالمه آن (تکالیف بسطی)

6-مطالعاتی درخصوص توجه و عوامل مقدمه آن انجام دهند (تکالیف آماده سازی) کلاس با ذکر دعای پایان کلاس خاتمه می یابد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۵ساعت 13:11  توسط ژاله ردگاه  |